OWS

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

dokonywanej przez Grosley Sp. z o.o. z siedzibą w Rzuchowie

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez Grosley Sp. z o.o. z siedzibą w 44-210 Rybnik, ul. Gruntowa 102-104, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061266, NIP 651-15-89-623, kapitał zakładowy: 50.050zł.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Grosley Sp. z o.o. z innymi przedsiębiorcami i mają tym samym zastosowanie w relacjach handlowych z innymi przedsiębiorcami.
 3. W odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami OWS mają zastosowanie w zakresie w jakim postanowienia Warunków nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie praw konsumentów oraz przepisów dotyczących umów zawieranych z konsumentami.
 4. Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:
  a. Sprzedawca – Grosley Sp. z o.o. z siedzibą w Rzuchowie
  b. Kupujący – podmiot gospodarczy będący drugą stroną umowy sprzedaży – przedsiębiorca
  c. Strony – Sprzedawca i Kupujący
  d.Towar – towary handlowe sprzedawane przez Grosley Sp. z o.o. w ramach umowy z Kupującym
 5. Niniejsze OWS są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży Towarów i Usług. Wszelkie inne uregulowania stosowane przez Kupującego nie znajdują zastosowania.
 6. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 7. Oferty, faktury pro-forma, kosztorysy, cenniki, reklamy i inne ogłoszenia o Towarach nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a stanowią zaproszenie do składania zamówień i zawarcia umowy.
 8. Wszelkie udostępnione przez Sprzedawcę rysunki, zdjęcia, opisy, dane dotyczące parametrów technicznych do czasu ich pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią podstawy do roszczenia przez Kupującego.
 9. Wszelka dostarczona Kupującemu dokumentacja techniczna w tym instrukcje obsługi, certyfikaty, schematy, rysunki są przeznaczone wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyraźnej zgody Sprzedawcy nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 10. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za błędny dobór Towaru przez Kupującego lub jego niewłaściwą interpretację informacji lub danych technicznych zawartych w ofertach, fakturach pro-forma, kosztorysach, cennikach, reklamach i innych ogłoszeniach o Towarach, które pozyskał lub otrzymał Kupujący.
 11. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o każdorazowej zmianie siedziby, adresu doręczeń korespondencji lub towaru. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub jakichkolwiek umowach współpracy uważa się za skuteczne.

II. Zawarcie umowy

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone jako odpowiedź na ofertę (kosztorys, oferta, faktura pro-forma) Sprzedawcy. W przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany przez Kupującego do oferty prowadzącej do złożenia zamówienia różniącego się od złożonej oferty Kupującemu, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta.
 2. Jeżeli Sprzedawca pozostaje w stałych relacjach handlowych tj. posiada podpisaną ramową umowę o współpracy z Kupującym przyjmuje się, iż potwierdzenie zamówienia może stanowić przystąpienie do jego realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Zamówienie dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej i zawierać między innymi: dokładne dane Kupującego, adres dostawy, określenie towaru, jego ilości oraz musi być podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 6. Zamówienia ustne składane przez Kupującego będącego w stałych relacjach handlowych ze Sprzedawcą co do zasady dla swej ważności wymagają pisemnego potwierdzenia, gdy wartość zamówionych Towarów przekracza kwotę 500 zł. W innych przypadkach uznaje się, iż zamówienie złożone ustanie jest ważne z momentem przystąpienia do jego realizacji przez Sprzedawcę.
 7. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia zawierane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila.
 8. Ustne uzgodnienia, przyrzeczenia i inne ustalenia pracowników Sprzedawcy niezwiązane z przyjmowaniem zamówień na dostawę Towarów, mają moc wyłącznie, gdy są potwierdzone w formie pisemnej.
 9. W przypadku, gdy z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy a dotyczących producenta Towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części której nie jest w stanie zrealizować. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
 10. Sprzedawca może przyjąć zamówienie do realizacji w całości lub części. Jeśli zamówienie jest przyjęte w części Sprzedawca informuje o tym Kupującego.
 11. Sprzedawca w każdej sytuacji jest uprawniony do odmowy przyjęcia złożonego zamówienia, a w szczególności gdy:
  a. Kupujący zalega z zapłatą jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wobec Sprzedawcy
  b. Kupujący naruszył jakiekolwiek zobowiązania wobec Sprzedawcy z tytułu wcześniej zawartych umów pomiędzy Stronami
 12. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania gdy Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia lub gdy zamówienie dotyczyło Towaru sprowadzanego od producenta na specjalne zamówienie Kupującego. W takim przypadku odstąpienie od umowy wiąże się z karą umowną w wysokości 30% wartości złożonego zamówienia. Powyższe dotyczy także błędnie złożonego zamówienia.
 13. Kupujący, który po złożeniu zamówienia domawia towar lub składa nowe zamówienie i chce by Towar ten został spakowany do pierwotnego zamówienia ponosi opłatę za przepakowanie Towaru w wysokości 15 zł netto, która to opłata będzie uwidoczniona na wystawionej fakturze VAT.

III. Prawo własności

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.
 2. Zastrzeżenie własności Towaru nie pozbawia Sprzedawcy prawa dochodzenia od Kupującego zapłaty ceny.
 3. Gdy Kupujący zalega w zapłacie ceny wobec Sprzedawcy, Sprzedawca może zażądać zwrotu Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności. Sprzedawca ma prawo do żądania wynagrodzenia za korzystanie z Towaru a także odszkodowanie za jego uszkodzenie lub zużycie.
 4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi zastosowanie mają reguły INCOTERMS.

IV. Ceny i terminy płatności

 1. Cena za sprzedawany Towar będzie określona w ofercie, fakturze pro-forma, kosztorysie lub umowie sprzedaży.
 2. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w mBank S.A. na dzień wystawienia faktury.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązujących cenników bez uprzedniego powiadamiania.
 4. Przyjmuje się, iż jeśli w umowie handlowej nie określono inaczej, formą płatności jest zaliczka w wysokości 30% wartości zamówionego Towaru lub Usługi. Pozostała płatność następuje najpóźniej do momentu wydania Towaru Kupującemu lub wykonania Usługi.
 5. Usługi serwisowe wykonywane przez pracowników Sprzedawcy płatne są gotówką w momencie wykonania usługi lub w formie przedpłaty na podstawie wystawionego kosztorysu. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany kosztorysu, gdy podczas wykonywania usługi serwisu dojdą koszty naprawy, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć podczas sporządzania kosztorysu.
 6. Sprzedawca wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wystawiania faktur VAT.
 7. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie i w sposób wskazany w ofercie lub w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy lub do kasy Sprzedawcy.
 8. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek
  .
 9. Za opóźnieniach w płatności Sprzedający ma prawo naliczać odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki z zapłacie należności i rekompensatę za koszty odzyskania należności zgodnie z art.10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 10. W razie bezskutecznego wezwania Kupującego do zapłaty należności wynikających z wystawionych przez Sprzedawcę faktur VAT, Sprzedawca ma prawo do windykacji należności poprzez firmy windykacyjne. Koszty windykacji ponosi Kupujący.
 11. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów łącznie z wstrzymaniem się z wydaniem towaru do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą u Kupującego z tych przyczyn szkodę.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wystawione przez Sprzedającego faktury VAT będą wysyłane Kupującemu drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy Kupującego, chyba że Kupujący zastrzeże inny sposób doręczania faktur VAT.

V. Odbiór i dostawa towaru

 1. Miejscem spełnienia świadczenia (wydania Towaru) jest magazyn Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru znajdującego się w miejscu spełnienia świadczenia.
 2. Termin dostawy określony jest przez Sprzedawcę o czym powiadamia Kupującego drogą pisemną lub telefoniczną. Jeżeli Kupujący jest zobowiązany do uregulowania całości ceny przed dostawą wówczas termin dostawy biegnie od dnia, w którym Kupujący wywiązał się ze zobowiązania.
 3. Termin dostawy uważa się za dotrzymany przez Sprzedawcę, jeżeli w tym terminie umożliwił Kupującemu odbiór Towaru z magazynu Sprzedawcy.
 4. Jeżeli wyraźnie określono w zamówieniu lub umowie, Towar może zostać doręczony Kupującemu poprzez: dowóz Towaru przez Sprzedającego lub poprzez wysyłkę Towaru drogą pocztową lub za pośrednictwem innego podmiotu świadczącego usługi spedycyjne, kurierskie lub transportowe.
 5. Jeśli Kupujący nie określił w zamówieniu inaczej adresem dostawy jest siedziba Kupującego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowych dostaw Towaru.
 7. Strony ustalają, że koszt załadunku Spoczywa na Sprzedawcy a koszt rozładunku Towaru spoczywa na Kupującym bez względu na to, która ze stron ponosi koszt transportu Towaru.
 8. Koszt dostawy pokrywa Kupujący, chyba że spełnione zostało minimum logistyczne wynoszące: narzędzia SATA, GROSLEY oraz inne drobne Towary 500,00 zł netto, narzędzia MASTER AIR TOOL 1.500 zł netto. Minimum logistyczne dla towarów dłużycowych określa się indywidualnie.
 9. Przy osobistym odbiorze Towaru lub dostarczeniu Towaru bezpośrednio przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Powyższe dotyczy także załączonej dokumentacji technicznej Towaru. Po zbadaniu Towaru podpisany zostanie dokument jego wydania – protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie dokumentu wydania lub przyjęcie towaru bez podpisania dokumentu, jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu Towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 10. Przy dostawie Towaru poprzez wysłanie Towaru drogą pocztową lub za pośrednictwem innego podmiotu świadczącego usługi spedycyjne, kurierskie lub transportowe Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania opakowania Towaru – jakiekolwiek jego uszkodzenia, ślady naruszenia taśmy zabezpieczającej lub inne sugerujące możliwość naruszenia zawartości przesyłki zobowiązują Kupującego do sporządzenia w obecności kuriera protokołu, który będzie stanowił podstawę roszczenia Kupującego w stosunku dostawcy (poczta, kurier, spedycja, inna firma transportowa) Towaru. Protokół dla swej ważności musi być wypełniony poprawnie i czytelnie i podpisany przez kuriera doręczającego przesyłkę. Brak protokołu lub jego niepoprwane lub niekompletne wypełnienie może skutkować odrzuceniem reklamacji.
 11. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowo-jakościowej, dostarczonych za pośrednictwem firmy spedycyjnej, kurierskiej lub Poczty Polskiej Towarów w ciągu 7 dni od daty ich odbioru. Pod pojęciem w/w kontroli rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą, a także ocenę stanu technicznego produktów w zakresie wad technicznych, możliwych do wykrycia „gołym” okiem bez prób rozruchowych. Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 12. Przekazywane przez Sprzedawcę wraz z Towarem certyfikaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na parametry i właściwości techniczne Towaru lub jego jakość nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych oraz nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia wskazane w nich kryteria. Wyżej wymienione dokumenty stanowią jedynie informację Sprzedawcy, że Towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.
 13. Sprzedający może wstrzymać dostawę lub wydanie Towaru Kupującemu jeśli ten zalega w spłacie zobowiązań pieniężnych w stosunku do Sprzedawcy z tytułu zawartych umów pomiędzy Stronami.
 14. W przypadku opóźnienia Kupującego z odbiorem Towaru lub uniemożliwieniem dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę ponad 7 dni roboczych, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości stanowiącej 0,2% wartości brutto nie odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej pisemnie daty wydania lub dostarczenia towaru do Kupującego chyba, że Strony uzgodniły inaczej.
 15. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 30 dni liczonym od wskazanego w zamówieniu lub umowie terminu lub uniemożliwia Sprzedawcy dostawę Towaru w ww. terminie Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej w pkt. 14 kary umownej.
 16. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru, koszty związane z przechowaniem Towaru a także niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia obciążają Kupującego z momentem postawienia Towaru w gotowości do odbioru w magazynie Sprzedawcy w przypadku sprzedaży wg warunków EXW (Incoterms 2010).
 17. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy w części wykonanej.
 18. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca lub producent nie wywiązał się z dostawy w terminie.
 19. W razie wystąpienia opóźnienia w dostawie całości lub części towaru z winy Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia. Jeżeli opóźnienie wynosi co najmniej 60 dni a Kupujący w związku z opóźnieniem poniósł szkodę, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki powyżej 60 dnia ale nie więcej niż 5% wartości brutto niedostarczonego towaru.
 20. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w razie trwającego więcej niż 60 dni opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedającego do realizacji zamówienia w dodatkowym 7 dniowym terminie. W razie odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn określonych w niniejszym punkcie Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu dotychczas zapłaconej części lub całości ceny.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru spowodowanego wystąpieniem siły wyższej w postaci np. pogorszenia warunków atmosferycznych, awarii, strajków, przestoju producenta lub innych sytuacje na których powstanie Sprzedający nie ma wpływu, wówczas czas realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizację zamówienia. O spodziewanym terminie dostawy Towaru Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego.

VI. Zwrot towaru

 1. Zwrot Towaru możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu zwrotu przez Sprzedawcę. W przeciwnym wypadku przesyłki nie będą przyjmowane i będą odsyłane na koszt Wysyłającego.
 2. Zwrotowi podlega wyłącznie Towar znajdujący się w aktualnej ofercie Sprzedawcy, nieużywany, czysty, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu wraz z kompletną dokumentacją techniczną jeśli taka została wydana.
 3. W przypadku dokonania zwrotu Towaru, Kupujący ponosi opłatę manipulacyjną zawartą na wystawionej fakturze VAT w wysokości :
  • 20 % ceny zwracanego Towaru dla elementów standardowych (stale utrzymywanych na magazynie Sprzedającego)
  • 50 % ceny zwracanego Towaru dla elementów niestandardowych
 4. Towary wykonane na specjalne zamówienie Kupującego, wyprzedażowe, po-ekspozycyjne lub uszkodzone nie podlegają zwrotowi.
 5. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.
 6. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący

VII. Gwarancja

 1. Sprzedawca nie będąc producentem Towaru jest podmiotem realizującym roszczenia gwarancyjne Kupującego.
 2. Warunki udzielonej gwarancji są szczegółowo określone w karcie gwarancyjnej Towaru dostarczane Kupującemu wraz z Towarem.
 3. Warunki gwarancji narzędzi ręcznych SATA zamieszczone są na stronie internetowej satatools.pl.
 4. Gwarancją objęte są wyłącznie Towary fabrycznie nowe w zakresie wad fizycznych (jakościowych i materiałowych) powstałych z przyczyn tkwiących w Towarze.
 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym, drogą elektroniczną lub faksem, którego otrzymanie będzie dodatkowo potwierdzone telefonicznie przez Sprzedającego.
 6. Jeśli w karcie gwarancyjnej nie wskazano inaczej termin gwarancji liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:
  a. narzędzia dynamometryczne – 12 miesięcy
  b. narzędzia ręczne – 24 miesiące
  c. narzędzia ręczne SATA: zgodnie z warunkami gwarancji narzędzi SATA.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Sprzedawcy. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
 8. Własność wadliwych wymienionych części przechodzi na Sprzedawcę.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez osoby nieupoważnione. Gwarancja nie obejmuje również wszelkich modyfikacji dokonywanych z własnej inicjatywy Kupującego. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji zostają wyłączone.
 10. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
  a. niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi czy składowania,
  b. nieprawidłowego montażu przez Kupującego bądź osoby trzecie,
  c. działania czynników zewnętrznych, jak np.: chemicznych lub elektrycznych, na które Sprzedawca nie miał wpływu,
  d. innych czynników szczegółowo opisanych w karcie gwarancyjnej produktu.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu.
 12. Szczegółowa karta gwarancyjna wraz z instrukcjami obsługi /jeśli dany towar jest objęty gwarancja i wymaga instrukcji/ są dołączane do towaru.
 13. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie dokonania naprawy lub modyfikacji towaru bez zgody Sprzedającego.
 14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest w całości wyłączona. W przypadku dokonywania transakcji zawartej z konsumentem w zakresie rękojmi zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji zawierające obowiązkowo: kod towaru lub jego nazwę z faktury VAT, opis wady, a także kopia faktury zakupu. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o charakterze pracy reklamowanego produktu.
 2. Reklamowany produkt należy przesłać do Sprzedawcy w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego. W przypadku reklamowania maszyn trudnych do wysyłki, Dział Serwisu Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji dokona rozpatrzenia wniosku na miejscu u Kupującego.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, o ile naprawa nie wymaga dodatkowej ekspertyzy producenta lub rzeczoznawcy lub podzespół/część podlegająca wymianie nie musi być sprowadzona od producenta, oraz o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiającej spełnienia świadczenia w oznaczonym czasie.
 4. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest poprzez stosowny Protokół drogą elektroniczną lub listownie.
 5. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Sprzedawcy we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie.
 6. W przypadku uznania roszczenia reklamacyjnego Sprzedający ponosi koszty przesyłki produktów podlegających naprawie lub wymianie.
 7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczony Towar. Sprzedawca ma prawo wstrzymać wobec Kupującego będącego jednocześnie użytkownikiem Towaru realizację roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.
 8. W przypadku braku odbioru przez Zlecającego dostarczonego do Serwisu Sprzedawcy Towaru, Sprzedawca po uprzednim pisemnym wezwaniu do odbioru, nalicza koszty dziennego magazynowania Towaru w wysokości: 20,00 zł netto za towar.

IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Z wyłączeniem winy umyślnej, odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w tym z realizacji gwarancji, ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego lub obejmuje jedynie faktyczne straty poniesione przez Kupującego a nie utracone korzyści.

X. Ochrona danych osobowych oraz elektroniczna informacja handlowa

 1. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie dobrowolnie danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty działające na jego zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zmianami), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zmianami) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami niniejszej ustawy.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GROSLEY Sp. z o.o. z siedzibą w Rzuchów 44-285, ul. Rybnicka 77A. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia dokumentu handlowego (paragon, faktura VAT). Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 3. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

Rybnik, 11.12.2022 r.